Regulamin

Królewscy Bębniarze Burundi, fot. Sławek Przerwa

REGULAMIN IMPREZY


pod nazwą BRAVE FESTIVAL 2018


Wrocław, 13-22 lipca 2018 r.

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin wydany jest przez Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła z siedzibą we Wrocławiu 50-155, ul. Purkyniego 1, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000108979, NIP 899-23-31-660, REGON 932065647, organizatora wydarzeń kulturalnych w ramach „Brave Festival", które odbywają się w dniach 13 - 22 lipca 2018 r. we Wrocławiu, zwanym dalej: "Organizatorem".

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie prawidłowego przebiegu oraz bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób przebywających na Terenie Imprezy, a nadto określenie praw i obowiązków Uczestników Imprezy.

4. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

a) „Impreza” – oznacza każde z wydarzeń kulturalnych, w tym koncerty i pokazy filmów, które odbędą się w ramach „Brave Festival”;
b) „Bilet” – oznacza nabyty przez Uczestnika Imprezy bilet wstępu na daną Imprezę;
c) „Teren Imprezy” - oznacza każdy z obiektów, na których odbywa się dana Impreza oraz inne miejsca, na które mogą zostać przeniesione wydarzenia w ramach „Brave Festival”;
d) „Uczestnik Imprezy”- osoba, której przysługuje prawo uczestnictwa w Imprezie na podstawie posiadanego przez nią Biletu;
e) „Służby pomocnicze i informacyjne” – oznacza osoby legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, których zadaniem jest dbanie o porządek i bezpieczeństwo na Terenie Imprezy oraz wykonywanie zastrzeżonych dla Organizatora uprawnień.


II. Bilety

 

1. Bilety można nabywać:

punkty sprzedaży Eventim (m.in. Empik, MediaMarkt, Saturn, pełna lista miejsc Eventim),

  • online: www.bravefestival.pl / http://www.eventim.pl/ od dnia 31.05.2018
  • Centrum Festiwalowe, Barbara, ul. Świdnicka 8b: 06.07-22.07.2018, godz. 12:00-18:00
  • na seanse filmowe w kasach DCF: 06.07-22.07.2018  godz. 9:30-20:30,
  • na Terenie Imprezy na pół godziny przed  rozpoczęciem Imprezy w ramach dostępnych miejsc.

2. Szczegółowy regulamin zakupu Biletów za pośrednictwem serwisu eventim oraz w punktach sprzedaży: http://www.eventim.pl/tickets.html?affiliate=PLE&doc=info/terms


3. Uczestnik Imprezy pojawiający się na Terenie Imprezy po jej rozpoczęciu traci możliwość uczestnictwa w Imprezie bez możliwości zwrotu wartości Biletu.

4. Dzieci poniżej trzeciego roku życia, trzymane przez opiekuna na kolanach, nie muszą posiadać Biletu .

7. Nabyte przez Uczestników Imprezy Bilety nie podlegają zamianie ani zwrotowi za wyjątkiem kiedy zwrot taki spowodowany jest odwołaniem Imprezy. W takim wypadku zwrot wartości biletu następuje u sprzedawcy Biletu i wyłącznie na zasadach wskazanych przez sprzedawcę Biletów.


8. Bilet nie może być wykorzystywany przez Uczestnika Imprezy w akcjach reklamowych i promocyjnych, w tym konkursach i loteriach, oraz w innych celach handlowych. Zakazana jest odsprzedaż i usiłowanie odsprzedaży Biletów po cenie wyższej niż wskazana na Bilecie.

9. Wykorzystanie Biletu w sposób niezgodny w postanowieniami niniejszego Regulaminu jest podstawą stwierdzenia przez Organizatora utraty przez Uczestnika Imprezy wynikającego z Biletu prawa wstępu na Teren Imprezy bez możliwości zwrotu wartości Biletu.


III. Wstęp na Teren Imprezy

1. Wstęp na Teren Imprezy mają osoby posiadające Bilet.

2. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom (bez możliwości zwrotu wartości Biletu):

a) znajdującym się w ocenie Organizatora pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających środków;
b) wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową oraz zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności oraz wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
c) posiadającym broń i inne niebezpieczne przedmioty, czy środki o których mowa w punkcie III. ust. 2 Regulaminu;
d) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie, w sposób zakłócający porządek publiczny lub stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa;
e) naruszającym postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przepisów porządkowych, w tym odrębnych regulaminów, obowiązujących w obiektach, na terenie których odbywa się Impreza;
f) noszącym obuwie o metalowych zakończeniach;
i) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację.

IV. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie Imprezy

1. Osoby uczestniczące w Imprezie obowiązane są stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz przestrzegać przepisów porządkowych obowiązujących w obiektach, na terenie których odbywa się Impreza.

2. Zabrania się wnoszenia na Teren Imprezy i posiadania w trakcie Imprezy:

a) napojów alkoholowych, środków odurzających i substancji psychotropowych,
b) broni oraz przedmiotów mogących służyć jako broń,
c) materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i łatwopalnych,
d) innych niebezpiecznych w ocenie Organizatora przedmiotów, w tym opakowań szklanych.

3. Zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt na teren Imprezy.


4. Na Terenie Imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania, filmowania, nagrywania oraz innego utrwalania Imprezy, w tym utrwalania dźwięków.

5. Służby pomocnicze i informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:

a) kontrolowania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - nakazania opuszczenia Imprezy,
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. III ust. 2 Regulaminu,
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem,
e) nakazania opuszczenia Terenu Imprezy osobom naruszającym postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w razie niewykonania przez te osoby poleceń porządkowych, o których mowa w pkt. d) powyżej.


V. Prawa i obowiązki uczestników Imprezy

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty, godziny rozpoczęcia oraz miejsca odbycia danej Imprezy, jak również zmiany programu artystycznego. W takim przypadku Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletu. Bilet nie podlega zwrotowi i zachowuje swoją ważność.

3. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do zmiany miejsca Uczestnika na Terenie Imprezy, w tym jego miejsca siedzącego.

4. Uczestnik przebywa na Terenie Imprezy wyłącznie na własne ryzyko i odpowiada za wszelkie poniesione oraz wyrządzone szkody na mieniu i na osobie. Organizator nie jest w szczególności odpowiedzialny za rzeczy utracone lub zagubione podczas Imprezy przez Uczestnika Imprezy.

5. Posiadacz Biletu przyjmuje do wiadomości, że wstęp na Teren Imprezy jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalanie jego wizerunku poprzez fotografowanie i filmowanie jego osoby, nagrywanie dźwięku oraz na przechowywanie, transmitowanie i rozpowszechnianie jego wizerunku i głosu w związku z działalnością dokumentacyjną, sprawozdawczą, reklamową i promocyjną.

VI. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie uprawnienia Organizatora wynikające z niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów, w tym uprawnienia przysługujące Organizatorowi wobec Uczestników Imprezy, będą podczas danej Imprezy wykonywane przez Służby pomocnicze i informacyjne.

2. Uczestnik Imprezy oraz wszelkie inne osoby znajdujące się na Terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie poziomu dźwięków, mogących spowodować uszkodzenia słuchu i inne szkody na osobie.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 30.05.2018